Home Bez kategorii KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW
KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW
0

KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW

0
0

W II edycji (2018-2019) Konkursu dla Młodych Inżynierów przygotowaliśmy dla Was trzy zadania: zadanie wspólne architektoniczno-inżynierskie „Rzeka, która łączy”, zadania inżynierskie: „Wyzwanie Młodego Inżyniera” i „Detal inżynierski”.

ZADANIA KONKURSOWE:

ZADANIE WSPÓLNE ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE (tylko dla zespołów w skład których wchodzą młodzi architekci i inżynierowie budownictwa, min. skład zespołu – 2 osoby, max – 5 osób) – RZEKA, KTÓRA ŁĄCZY

Projekt koncepcyjny zagospodarowania fragmentu nabrzeży po obu stronach rzeki w dowolnym polskim mieście, obejmujący kompleks obiektów średniej wielkości, mających realizować funkcje kultury, rekreacji i drobnych usług, połączonych ze sobą wybraną formą komunikacji, np. kładką, mostem, koleją linową, promem itp.

Kompleks powinien świadczyć usługi całorocznie. Lokalizacja (nad dowolną rzeką) do wyboru przez projektanta. Maks. powierzchnia terenu po obu stronach rzeki – 2,5 ha, nie wliczając w to powierzchni zajętej przez przeprawę przez rzekę.  Koncepcja powinna składać się z części: architektonicznej i konstrukcyjnej i zostać wykonana w zespołach architektoniczno-konstruktorskich. Ponadto powinna być opracowana z uwzględnieniem wskazanych  w konkursie materiałów i technologii. Koncepcję należy dodatkowo zaprezentować w formie planszy w formacie B1 do druku.

Zakres projektu w części architektonicznej i urbanistycznej:

 1. Plan zagospodarowania terenu z wyróżnieniem nowych/projektowanych elementów względem istniejących 1:500 lub 1:1000.
 2. Orientacja w danym mieście – 1:2000, 1:5000, 1:10 000 w zależności od skali miasta wraz z prezentacją kontekstów (historyczny, ekonomiczny, społeczny, geograficzny, inne) w wybranej formie graficznej (diagramy, fotografie, schematy).
 3. Rzut/y wybranych elementów wybranego projektowanego obiektu w zależności od wielkości w wybranej skali 1:50, 1:100, 1:200.
 4. 2 przekroje tego obiektu – w skali rzutu, fragment przekroju w skali 1:50.
 5. 2 wizualizacje i/lub zdjęcia makiety zespołu z prezentacją kontekstu.
 6. Koncepcja wnętrza, przestrzeni wewnętrznych charakterystycznych dla projektu w wybranym do projektowania obiekcie, w formie wizualizacji.
 7. Detale (budowlane i/lub architektoniczne) eksponujące rozwiązania Partnerów Konkursu jako osobne rysunki szczegółów w skali 1:10, widoczne również
  w rzutach i przekrojach lub w projekcie zagospodarowania terenu – minimum po 1-ym rozwiązaniu każdego z Partnerów Konkursu wskazanych na liście – załącznik 3 do Regulaminu.
 8. Opis koncepcji – maksymalnie dwie strony A4, tj. objętość tekstu do 3,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 9. Uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wskazanych w konkursie rozwiązań – maksymalny opis dla jednego rozwiązania 1/2 strony A4, tj. objętość tekstu do 1 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 10. Nazwa własna pracy (tytuł).

Zakres projektu w części konstrukcyjnej:

 1. Przedmiot obliczeń i wymiarowania: wybrane co najmniej 2 elementy konstrukcyjne z zaprojektowanego budynku oraz co najmniej 2 elementy z obiektu zapewniającego komunikację obu nabrzeży np. kładki.
 2. Założenia techniczno-ekonomiczne.
 3. Opis techniczny.
 4. Podstawowe obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wybranych co najmniej dwóch elementów konstrukcyjnych zaprojektowanego budynku.
 5. Podstawowe obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wybranych co najmniej dwóch elementów konstrukcyjnych obiektu zapewniającego komunikację obu nabrzeży np. kładki.
 6. Rysunki wybranych elementów do obliczeń.
 7. rzuty w skali 1:100.
 8. Dwa przekroje w skali 1:100.
 9. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.

 

ZADANIA INŻYNIERSKIE 1. – WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA

(uczestnikami mogą być studenci lub absolwenci wszystkich specjalizacji wydziałów budownictwa m.in.: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Mosty i Budowle Podziemne;  Teoria i Komputerowa Analiza Konstrukcji; Inżynieria Komunikacyjna; Drogi Szynowe; Inżynieria Produkcji Budowlanej, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie, Geotechnika i drogi, hydrotechnika)

Projekt koncepcyjny – autorska propozycja rozwiązania zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego.

Może to być przekrojowe zadanie, które zostało zrealizowane lub będzie realizowane w ramach programu studiów, zajęć koła naukowego albo praca specjalnie przygotowana na nasz konkurs.

Zakres projektu

Projekt musi zawierać następujące elementy:

 1. Zdefiniowany temat zadania – wyzwania inżynierskiego.
 2. Zakres zadania – wykaz zagadnień inżynierskich, których dotyczy zadanie.
 3. Sposób rozwiązania zadania, algorytm, obliczenia, rysunki (rzuty, przekroje, detale itp. w skali odpowiedniej do przedmiotu zadania zgodnie z obowiązującymi wg norm zasadami).
 4. Dodatkowo punktowane będą alternatywne rozwiązania oraz optymalizacja rozwiązań.
 5. Wykaz zastosowanych narzędzi inżynierskich, metod obliczeniowych, oprogramowania itp.
 6. Przydatność zaproponowanego rozwiązania.

 

ZADANIA INŻYNIERSKIE 2. – DETAL INŻYNIERSKI MATERIAŁY

Projekt koncepcyjny dotyczący zastosowania wybranych rozwiązań materiałowych i technologicznych w procesie projektowania inżynierskiego, budowy lub zarządzania procesem budowy, w tym opcjonalnie nowatorskie, innowacyjne sposoby ich wykorzystania..

Zakres projektu       

 1. Uczestnik wybiera minimum 4 dowolne rozwiązania różnych firm z listy wskazanych (załącznik 3 do Regulaminu). W przypadku wyboru większej liczby rozwiązań niż 4 – może być wybrane więcej rozwiązań jednej z firm.
 2. Opis prezentujący wybrane rozwiązania, ich właściwości techniczne, walory estetyczne i inne mające wpływ na opracowaną koncepcję – maksymalnie po jednej stronie A4 na każde rozwiązanie, tj. objętość tekstu do 1,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 3. Rozwiązania należy zaprezentować w formie wizualizacji oraz jako osobne rysunki (koncepcji projektowej w przyjętej przez siebie skali lub szczegółów (detali budowlanych) w skali 1:10, ew. widocznych również w innych rysunkach przedstawiających koncepcję: np. rzutach, przekrojach lub w projekcie zagospodarowania terenu.
 4. Uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wybranych rozwiązań – maksymalny opis dla jednego rozwiązania 1/2 strony A4, tj. objętość tekstu do 1 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 5. Nazwa własna pracy(tytuł).

 

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN: >> POBIERZ <<
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – ZADANIA KONKURSOWE >> POBIERZ<<
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINUNAGRODY KONKURSOWE: >> POBIERZ <<
ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU – ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGIE >> POBIERZ <<

MATERIAŁY:

>> POBIERZ DROPBOX<<

LUB POBIERZ MATERIAŁY Z FTP-u

ftp://konkurs@konkurs.buildercorp.pl@konkurs.buildercorp.pl/

LOGIN: konkurs@konkurs.buildercorp.pl

HASŁO: ftp$konkurs$

 

 

 

 

 

 

 

open