Home Builder 4Young Engineers KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – I EDYCJA – INFORMACJE
KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – I EDYCJA – INFORMACJE
0

KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – I EDYCJA – INFORMACJE

0
0

Konkurs dla Młodych Inżynierów jest realizowany w ramach projektu „Builder For The Young Engineers”.

Wspiera on studentów wydziałów budownictwa oraz młodych inżynierów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektów, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

PARTNERAMI STRATEGICZNYMI I edycji Konkursu KDMI są firmy:
AEC Design, Aluprof S.A., Blachy Pruszyński, Blitzmann Polska, Budimex SA, CEMEX Polska, EJOT Polska, Fundamental Group, Max Frank, Mostostal Warszawa, NDI, PERI Polska, Unibep, Warbud S.A..

W maju ogłosiliśmy zadania konkursowe. Zainteresowani na rejestrację będą mieli czas do końca grudnia 2017 roku, natomiast na złożenie prac konkursowych do 4 marca 2018 roku. Pod koniec czerwca zostanie uruchomiony formularz rejestracyjny.
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I i II stopnia studiów o kierunku budownictwo lub pokrewnych na uczelniach państwowych i prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia, w wieku do 34 roku życia włącznie.

ORGANIZATOR KONKURSU

PARTNER ŚRODOWISKOWY

PATRONAT HONOROWY

me_logo_m

 

KAPITUŁA KONKURSU
Kapitułę konkursu stanowią prezesi czołowych firm z branży budowlanej oraz wybitni polscy inżynierowie. Dodatkowo wspierają przedstawiciele redakcji i Rady Programowej miesięcznika „Builder”.

kapitula_inż_m

ZADANIA KONKURSOWE

PROJEKTY PROJEKTOWE
KDMI 2017 ZADANIA PROJEKTOWE (pełna treść)

MATERIAŁY DO ZADAŃ na ftp:

http://konkurs.buildercorp.pl
login: builder
hasło: KON1754abc

1. KŁADKA PIESZO-ROWEROWA

Zaprojektuj kładkę pieszo-rowerową w jednej z wybranych1 lub przyjętych przez siebie lokalizacji. Zakres projektu powinien obejmować część architektoniczno-budowlaną i konstrukcyjną, przy czym architektura może być koncepcją własną (uczestnika lub zespołu) lub przyjętą. Kładka powinna spełniać wymogi dostępności dla wszystkich użytkowników (piesi, osoby niepełnosprawne, osoby z wózkami, rowerzyści).
W projekcie należy uwzględnić wymagania zawarte w Dz.U.2000.63.735 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz zasady architektury i estetyki obiektów mostowych.

2. MIEJSKI GARAŻ NAZIEMNY

Zaprojektuj garaż naziemny wielokondygnacyjny w wybranej przez siebie lokalizacji w gęstej zabudowie miejskiej. Zakres projektu powinien obejmować część architektoniczno-budowlaną i konstrukcyjną. Garaż powinien spełniać wymogi dostępności dla wszystkich użytkowników. W projekcie należy przewidzieć jedną z kondygnacji na lokale użytkowe o funkcjach, które sam zaproponujesz.

PROJEKTY REALIZACYJNE
KDMI 2017 ZADANIA REALIZACYJNE (pełna treść)

3. STROP ŻELBETOWY

Firma Wykonawcza otrzymała zlecenie na wykonanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Poznaniu. Na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz aktualnych cen jednostkowych SEKOCENBUD oblicz koszty wykonania zaprojektowanego stropu żelbetowego.
Wskaż możliwe optymalizacje (zmiana rozwiązań, technologii) i oszacuj oszczędności kosztowe wynikające z realizacji prac według zaproponowanych przez Ciebie rozwiązań zamiennych.
Postępuj zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wykorzystując do obliczeń obowiązujące normy.

4. ZJAZDY Z DRÓG DOJAZDOWYCH

Zaproponuj rozwiązanie alternatywne dla obecnej konstrukcji zjazdów z dróg dojazdowych we wskazanej lokalizacji, w ramach rozbudowy istniejącej DK8 do parametrów drogi ekspresowej. Pamiętaj, że działasz na zlecenie i w interesie Konsorcjum, a więc Twoim celem jest optymalizacja dająca możliwie największy potencjalny zysk Wykonawcy przy jednoczesnym wykazaniu korzyści dla Inwestora.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE
Warunkiem koniecznym do spełnienia we wszystkich zadaniach konkursowych jest wykorzystanie minimum po jednym rozwiązaniu przedstawionym przez każdego z Partnerów Konkursu. Dane do serwera z wykazem rozwiązań i kompletem materiałów zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Dedykowane do Konkursu ROZWIĄZANIA

NAGRODY GŁÓWNE
W każdym z czterech zadań konkursowych zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda – 9.000 zł
II nagroda – 5.000 zł
III nagroda – 3.000 zł

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:
1. PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE (31.12.2017 r.)
2. POZNAĆ ROZWIĄZANIA i materiały, które należy uwzględnić w pracy konkursowej
3. ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
4. PRZYSŁAĆ PRACĘ KONKURSOWĄ (do 04.03.2018 r.) zgodną z Regulaminem Konkursu

Dedykowane do Konkursu ROZWIĄZANIA

KDMI 2017 ZADANIA PROJEKTOWE (pełna treść)

KDMI 2017 ZADANIA REALIZACYJNE (pełna treść)

KDMI 2017 REGULAMIN KONKURSU

MATERIAŁY DO ZADAŃ na ftp:

http://konkurs.buildercorp.pl
login: builder
hasło: KON1754abc

Dodatkowe informacje: Paweł Majewski, koordynator konkursu – tel. 505 169 205, majewski@buildercorp.pl

open