Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. TOMASZ Z. BŁASZCZYŃSKI
0

PROF. DR HAB. INŻ. TOMASZ Z. BŁASZCZYŃSKI

0
0

Tomasz Z. Błaszczyński BLASZCZYNSKI.001ukończył Politechnikę Poznańską z wyróżnieniem i w 1978 r. rozpoczął pracę naukową na Politechnice Poznańskiej. Od 2010r. jest kierownikiem Pracowni Budownictwa Ogólnego w Zakładzie Budownictwa. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Poznańskiej. Obecnie jest wicedyrektorem Instytutu Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP. Zawodowo zajmuje się budownictwem ogólnym i przemysłowym, technologią betonu, diagnostyką budowli, konstrukcjami budowlanymi, metodami badań wytrzymałościowych, budynkami wysokimi, korozją materiałów budowlanych, trwałością budowli, ekologią w budownictwie, budownictwem zrównoważonym i nanotechnologiami. Prof. T. Błaszczyński jest autorem lub współautorem 410 opracowań naukowych i 210 ekspertyz naukowo-technicznych (prac aplikacyjnych), wśród których jest 251 publikacji naukowych. W tym jest on autorem i współautorem lub edytorem i współedytorem 12 książek i monografii w j. polskim i j. angielskim. Ponadto jest autorem lub współautorem ok. 80 prac projektowych i doświadczalno-konstrukcyjnych, w kraju i za granicą (głównie w Wlk. Brytanii). Swoje prace publikował również w takich czasopismach zagranicznych jak: Corrosion, Journal of Civil Engineering and Management, Journal of Physico-Chemical Mechanics, Bautechnik, Archives of Civil and Mechanical Engineering, The Structural Design of Tall and Special Buildings, Procedia Engineering i Engineering. W bazie Web of Science with Conference Proceedings publikacje jego autorstwa lub współautorstwa cytowane były 63 razy, H-indeks równy 3. W bazie Google Scholar wyszukano 98 cytowań prac autorstwa lub współautorstwa Prof. T. Błaszczyńskiego, H-indeks równy 5.

Jest również autorem 7 recenzji rozpraw doktorskich w kraju i na świecie oraz recenzentem jednej książki w języku angielskim i czterech w języku polskim. Ponadto jest stałym recenzentem artykułów w takich czasopismach z listy filadelfijskiej jak: Archives of Civil and Mechanical Engineering, Construction & Building Materials i Journal of Civil Engineering and Management, Journal of Infrastructure Systems i Automation and Construction, a także jest stałym recenzentem wniosków o finansowanie badań dla MNiSzW, NCBiR i NCN. Jest ponadto członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych takich czasopism, jak Przegląd Budowlany, Izolacje i Builder.
Prof. Błaszczyński jest promotorem jednego obronionego doktoratu i jest promotorem w pięciu otwartych przewodach doktorskich. Ponadto jest opiekunem naukowym 6 doktorantów z ustalonymi tematami prac. Jest także sekretarzem jednej Komisji Habilitacyjnej i recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym.
Pod jego kierunkiem wykonywało i obroniło prace dyplomowe 100 dyplomantów (w tym 16 wykonało prace dyplomowe w języku angielskim). Był także recenzentem ponad 120 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich).
Działała czynnie w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Członkiem PZITB jest  od  1981 roku. W  latach 1986  do 1989 był członkiem Komisji Młodej Kadry Technicznej przy oddziale poznańskim PZITB, a od 1987r. członkiem Głównej Komisji Młodej Kadry Technicznej przy ZG PZITB. Od 1995 r. jest członkiem Komisji Nauki PZITB, a od roku 2010 (do dnia dzisiejszego) pełni funkcję jej Przewodniczącego. Jest także członkiem Komitetu Nauki i Komitetu Trwałości PZITB. Jedną kadencję pełnił funkcję członka Zarządu Koła Nr 5 przy Politechnice Poznańskiej, jedną kadencję wiceprzewodniczącego tego Koła, a do końca roku 2003 był członkiem Komisji Rewizyjnej.

Był w zespole organizującym trzy Konferencje Naukowe KILiW PAN i KN PZiTB w Krynicy, w latach 1983, 1984 i 1998. W latach 2006, 2008, 2012 i 2014 r., jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, przygotował Ogólnopolską Konferencję Naukową, z udziałem uczestników zagranicznych, dotyczącą „Trwałości i skuteczności napraw obiektów budowlanych – TISNOB”. W Konferencjach tych brało udział od 150 do ponad 200 uczestników. Jest i był także członkiem Komitetów Naukowych wielu konfekcji w kraju i za granicą.
Od 1995 do 2007 roku był członkiem Council on Tall Buildings and Urban Habitat z siedzibą w USA, a od 1996 do 2000r. był polskim przedstawicielem tego stowarzyszenia (Council Representative of CTBUH). Od 1995 jest członkiem polskiej grupy International Association of Earthquake Engineering (IAEE), a także International Association for Shell and Spatial Structures (IASS). Od 1997 do 2011r. był członkiem International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). W 2006 r. został zaproszony do uczestnictwa w Grupie Roboczej nr TG55 (Smart and Sustainable Built Environments) International Council for Research and Innovation in Building and Construction, która w 2007 r. została przemianowana na Komisję Roboczą W116.
W latach 2001-2006 był członkiem Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a od 2003 do 2006 r. był Przewodniczącym Rady Programowej Biuletynu WOIIB, który od podstaw stworzył.

Przez wiele lat (do 2010 r.) był członkiem Komisji Medalowej przyznającej medale na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA w Poznaniu.

W 1988 roku uzyskał pełne „Uprawnienia budowlane” (projektowo-wykonawcze), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 1998r. został Rzeczoznawcą Budowlanym z Listy Wojewody o Nr 4/98 oraz Rzeczoznawcą Budowlanym z Listy Centralnej o Nr 189/98/R. Od 1990r. jest członkiem Institution of Structural Engineers w Wielkiej Brytanii. W 1992r. (jako jedyny z Polski) uzyskał tytuł członka stowarzyszonego tego Institution z tytułem MIStructE, zdając egzamin na „Międzynarodowe uprawnienia konstrukcyjne” w zakresie konstrukcji budowlanych (No 0260147). W 1993 roku został wpisany przez Engineering Council na listę Królewskich Inżynierów Uprawnionych uzyskując tytuł CEng, w zakresie budownictwa i uzyskując tym samym „międzynarodowe budowlane uprawnienia projektowo-wykonawcze” – o No 446308. Po weryfikacji w roku 1995 uzyskał europejskie uprawnienia projektowo-wykonawcze, w dziedzinie budownictwa o No 19837 i tytuł Eur Ing.

Jak widać Prof. T. Błaszczyński wykazuje się dużą pracowitością i rzetelnością, a także patriotyzmem i odwagą cywilną, reprezentując nasz kraj w wielu organach w kraju i za granicą. Wystarczy wspomnieć, że był jednym z pierwszych członków Solidarności na Politechnice Poznańskiej (leg. z nr 1), a także czynnie brał udział w strajkach na przełomie 1981 i 1982 r. Do zmiany jego opinii lub ekspertyz nie były go w stanie zmusić nawet najsilniejsze naciski. Należy również nadmienić, że prof. T. Błaszczyński pochodzi z bardzo patriotycznej rodziny. Jego wszyscy dziadkowie byli powstańcami wielkopolskimi, a jego ojciec był powstańcem warszawskim.

open