Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FURTAK, PROF. ZW. PK
0

PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FURTAK, PROF. ZW. PK

0
0

RADA.008Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, prof. zw. PK (ur. 1951 r.) – studia na Wydziale Budownictwa Lądowego (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej) Politechniki Krakowskiej odbył w latach 1968-1973. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli (obecnie Katedra Budowy Mostów i Tuneli) na tym samym Wydziale. Pracę doktorską obronił w 1979 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1987 roku. Tytuł profesora – w 1999 roku. Na stanowisku Profesora zwyczajnego został zatrudniony od 2002 roku. Jego zainteresowania naukowe są związane przede wszystkim z konstrukcjami mostowymi, a w szczególności betonowymi i zespolonymi. Efektem działalności naukowo-badawczej jest autorstwo lub współautorstwo około 300 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych. Wśród tych publikacji jest 13 książek, z czego 2. wydane za granicą. Wypromował sześciu doktorów nauk technicznych.W macierzystej uczelni pełnił po dwie kadencje funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej oraz prorektora (ds. rozwoju oraz nauki) i rektora Politechniki Krakowskiej. Od 2010 roku jest kierownikiem Katedry Budowy Mostów i Tuneli. Był też po dwie kadencje Wiceprzewodniczącym i Przewodniczącym ZMRP. Jest także członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Jest Przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowe i Wodnej PAN, Przewodniczącym Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN, członkiem Komisji Nauk Technicznych PAU oraz członkiem Ukraińskiej Akademii Budownictwa. Kierownik lub główny wykonawca 9 projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiI lub MNiSW oraz NCN. Członek Rady Programowej czasopism: „Inżynieria i Budownictwo” i „Przegląd Budowlany” oraz  Rady Naukowej czasopism: „Drogi”, „Geoinżynieria”, „Inżynieria bezwykopowa”, „Mosty”, „Obiekty Inżynierskie”.
Jest autorem lub współautorem ponad 120 ekspertyz oraz ponad 60 projektów remontu lub wzmocnienia istniejących obiektów mostowych, a także projektów 10 nowych mostów. Ma uprawnienia do projektowania oraz prowadzenia budowy obiektów mostowych oraz Rzeczoznawcą SITK. Posiada następujące odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zasłużony dla Polskiego Mostownictwa, Medal Wasiutyńskich,  Złota Odznaka SITK, Złota Odznaka PZiTB. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia.

open