Home RADY BUILDERA DR HAB. INŻ. JADWIGA FANGRAT
0

DR HAB. INŻ. JADWIGA FANGRAT

0
0

Dr hab. inż. Jadwiga Fangrat

w 1989 r. obroniła pracę doktorską  na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej, a w 2016 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Odbyła staże zagraniczne w University of Michigan, Ann Arbor  i University of California w Berkeley, USA (1990)  jako stypendystka amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej  i BOCA (1994) oraz w Building Research Institute w Tsukubie, Japonia (1992/3), w ramach stypendium japońskiej fundacji STA. Od 1985 r. jest pracownikiem naukowym ITB; do 2003 r. w Zakładzie Badań Ogniowych, gdzie zajmowała się zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego budynków, a następnie w Zakładzie Certyfikacji, gdzie zdobyła doświadczenie w pracy audytora w procesach certyfikacji systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli produkcji  i wyrobów budowlanych. W latach 2007 -2015  była członkiem dyrekcji ITB odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą, upowszechnianie wiedzy, w tym działalność wydawniczą i promocję, a od  2013 r. przewodniczy Radzie Programowej Wydawnictw ITB i uczestniczy w pracach komitetów  redakcyjnych. Podczas pracy w ITB przyczyniła się do  rozwoju dziedziny budownictwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, o czym świadczy ponad 150 publikacji naukowych (w tym kilka wielokrotnie cytowane w literaturze naukowej)  i liczne wystąpienia podczas konferencji krajowych i zagranicznych, 4 monografie w języku polskim i dwie w języku angielskim. Ponadto przyczyniła się do umiędzynarodowienia polskiej nauki i budowania jej prestiżu poprzez organizację 3 dużych międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce i jednej w Japonii.  Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w pracach normalizacyjnych kilku komitetów technicznych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych CEN i ISO oraz krajowego PKN. W latach 1992-2002 kierowała  programem naukowej współpracy międzynarodowej z  BRI w Tsukubie k. Tokio – japońskim odpowiednikiem ITB. Uczestniczyła w dużym międzynarodowym konsorcjum realizującym europejski projekt badawczy Building UP (2010-2012),  zakończony opracowaniem „mapy drogowej” rozwoju efektywności energetycznej budynków.  Recenzuje  projekty badawcze  w europejskich (6 i 7 PR , Horyzont 2020) i krajowych (NCBiR)  programach badawczych. Reprezentowała ITB i Polskę w strukturach  i organizacjach UE: Europejskiej Grupie Oficjalnych Laboratoriów Badań Ogniowych (1994-97), Europejskiej Platformie Technologicznej Budownictwa (2008-12), Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa (2007-2015), Radzie Doradczej Grupy Jednostek Notyfikowanych (AG NBCPD) utworzonej przy Komisji Europejskiej (2004-2011), Światowej Federacji Jednostek Oceny Technicznej (2007-2015).

open