Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI BIEGUS
0

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI BIEGUS

0
0

1. Informacje ogólneBIEGUS.001

Antoni Biegus (19.12.1947): stopień doktora – 1976 r, stopień dr. habilitowanego – 1984 r., tytuł naukowy profesora – 1998 r., stanowisko prof. zw. – 2001 r., praca w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej od 1971.

2. Osiągnięcia naukowe

Antoni Biegus jest autorem ponad 270 prac naukowych (w tym ponad 150 indywidualnych). Były one licznie cytowane w kraju i zagranicą. Na dorobek ten składa się m.in.:

 • 9 książek (w tym 8 autorskich; 2 w wydawnictwie Arkady, 3 w wydawnictwie PWN, 3 w  Oficynie Wydawniczej PWr);
 • 3 monografie;
 • 18 artykułów w czasopismach z Listy Filadelfijskiej;
 • 10 artykułów w ogólnopolskich czasopismach obcojęzycznych (w Archives of Civil Engeineering, Archives of Civil and Mechanical Engeineering);
 • 135 artykułów w ogólnopolskich czasopismach (m.in. Inżynieria i Budownictwo, Konstrukcje Stalowe, Przegląd Budowlany, Builder, Nowoczesne Hale);
 • 17 publikacji w materiałach konferencji zagranicznych;
 • ponad 70 publikacji w materiałach konferencji krajowych;
 • 3 patenty

Głównymi dziedzinami badań naukowych A. Biegusa są: stany graniczne konstrukcji, stateczność i zginanie drugiego rzędu prętów i płyt (przedstawione w książce „Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych”), losowa nośność graniczna oraz niezawodność i bezpieczeństwo budowli (przedstawione w książkach „Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych” i „Podstawy probabilistycznej analizy bezpieczeństwa konstrukcji”), optymalne kształtowanie budynków i przekryć strukturalnych (przedstawione w książkach „Stalowe budynki halowe” i „Poradnik projektanta konstrukcji stalowych”) nośność graniczną styków i połączeń śrubowych (przedstawione w książkach ”Połączenia śrubowe” i „Nośność graniczna śrubowych styków doczołowych z imperfekcjami geometrycznymi”).
Wraz ze współpracownikami prof. Antoni Biegus badał: nośność graniczną cienko-ściennych konstrukcji powierzchniowych w złożonych stanach obciążenia, nośność graniczną konstrukcji lokalnie wzmocnionych. Na podstawie obszernych badań doświadczalnych podał rozwiązania analityczne i zbudował modele numeryczne szacowania nośności granicznych tych cienkościennych konstrukcji. Podał także uściślenia i bezpieczne oszacowanie stateczności przestrzennej kratownic płaskich.
W pracach naukowych prof. Antoni Biegus zaproponował nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne oraz opracował rozwiązania złożonych modeli teoretycznych opisujących wytężenia i nośność graniczną konstrukcji prętowych (struktur) i giętych z blach.
W swej działalności naukowo-badawczej współpracował z następującymi ośrodkami: Eindhoven University of Technology, Technical University of Budapest, Branderburg Technical University of Cottbus, Lwiwskij Politechniczeskij Instytut.

3. Działalność w zakresie kształcenia młodej kadry

Profesor Antoni Biegus jest promotorem 3 obronionych z wyróżnieniem prac doktorskich. Był konsultantem 1 zagranicznej oraz 1 krajowej pracy doktorskiej. Opracował 11 recenzji prac doktorskich, 8 recenzji prac habilitacyjnych, 2 wnioski o tytuł naukowy profesora, 5 recenzji dotyczących stanowiska profesora, 15 recenzji książek i monografii oraz recenzował około 60 artykułów dla krajowych czasopism. Jako autorytet w dziedzinie podstaw bezpieczeństwa i teorii konstrukcji metalowych prowadzi (od 2006 r.) na terenie całego kraju wykłady dotyczące wdrażania najnowszych zasad projektowania konstrukcji według Eurokodów(dotyczących podstaw projektowania, obciążeń klimatycznych, projektowania konstrukcji stalowych i zespolonych).

4. Działalność organizacyjna

Przez 3 kadencje prof. Antoni Biegus był dyrektorem ds. Nauki i Nauczania Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Był kierownikiem Studium Podyplomowego i kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Katedry Konstrukcji Metalowych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

5. Działalność dydaktyczna

Profesor Antoni Biegus prowadzi w PWr wykłady z Konstrukcji Metalowych oraz Niezawodności i Stanów Granicznych. Dla potrzeb tych przedmiotów wydał 5 autorskich podręczników (uwzględniają najnowszą światową wiedzę, m.in. Eurokody). Walory dydaktyczne tych podręczników sprawiają, że korzystają z nich studenci w całym kraju. Wraz ze współpracownikami wprowadził do dydaktyki nowe treści i formy (badania laboratoryjne konstrukcji, uaktualniał tematykę wykładów, zajęć projektowych i laboratoryjnych). Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał Medal Edukacji Narodowej i Nagrodą Senatu Politechniki Wrocławskiej.

6. Współpraca z gospodarką

Jako istotny wkład prof. Antoniego Biegusa do rozwoju techniki należy wymienić m.in. opracowanie konstrukcji systemu przekryć strukturalnych o dużych rozpiętościach (opatentowany), systemu dźwigarów płytowo-prętowych (opatentowany), zaprojektowanie zrealizowanych prototypowych przekryć strukturalnych, opracowanie konstrukcji połączeń „tłoczących”, a także konstrukcji i obliczeń lokalnie wzmacnianych blach fałdowych.
Wyniki badań naukowych prof. Antoniego Biegusa jak i inne rozwiązania inżynierskie znalazły szerokie zastosowanie w praktyce. Z Jego dorobku naukowego i zawodowego zostało wdrożonych około 140 opracowań naukowych i rozwiązań konstrukcyjnych przynosząc niejednokrotnie znaczne efekty ekonomiczne, z których najważniejsze to:

 • konstrukcja 4 prototypowych przekryć dachów hal o konstrukcji strukturalnej (w Bole-sławcu, Jeleniej Górze, Kamieńcu Ząbkowickim i Wrocławiu);
 • projekt hali sportowej o rozpiętości 60 60 m;
 • modernizacja: mostów w Wałbrzychu i Ostrołęce oraz kładki pieszych w Ostrołęce;
 • projekty hal o konstrukcji dachów: kratowej (o rozp. 24 m) i ramowej (o rozp. 24 m);
 • wzmacnianie i rekonstrukcja: jezdni podsuwnicowych, przekryć dachowych oraz konstrukcji obiektów przemysłowych(około 25 budowli), zbiorników, kominów stalowych (około 18 szt.)

Jako ceniony specjalista w dziedzinie konstrukcji budowlanych wykonał wiele ekspertyz naukowo-technicznych, w tym przyczyn katastrof i awarii budowlanych m.in. katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie, katastrofy Centrum Handlowego Carefour w Szczecinie, katastrofy hali stalowej 2416 m w Jeleniej Górze oraz awarii hali Hutmenu we Wrocławiu.

7. Nagrody

Za swą działalność naukową, badawczą, dydaktyczną prof. Antoni Biegus otrzymał 2 nagrody naukowe Ministra Edukacji Narodowej, 2 nagrody Ministra Budownictwa, 26 nagród JM Rektora Politechniki Wrocławskie i specjalną nagrodę naukową im. prof. Igora Kisiela za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest odznaczony Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.

open