Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. ANNA SOBOTKA
0

PROF. DR HAB. INŻ. ANNA SOBOTKA

0
0

RADA.027Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka urodziła się w 1947r.  w Kolonii Dobryń, na północnych terenach województwa lubelskiego. Świadectwo dojrzałości uzyskała w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Białej Podlaskiej w 1965r. Studia magisterskie ukończyła w roku 1971 na Wydziale Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Politechniki Warszawskiej uzyskując stopień magistra inżyniera budownictwa wodnego o specjalności: budownictwo wodne śródlądowe.
Pracę zawodową rozpoczęła w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku w roku 1972., gdzie pracowała najpierw na stanowisku asystenta, a po uzyskaniu stopnia doktora – jako adiunkt. Dysertację doktorską pt.: Analiza wydajności środków mechanizacji w budownictwie metodą symulacji, której promotorem był doc. dr inż. Andrzej Miączyński, obroniła na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w roku 1981 r. uzyskując stopień doktora nauk technicznych, o specjalności technologia i organizacja budownictwa.  W okresie od 1982 do 2005r. pracowała w Politechnice Lubelskiej najpierw jako adiunkt, a następnie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego jako profesor Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo  uzyskała w roku 2001 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Wrażliwość decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym. Od roku 2005 pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego,  pełniąc funkcję zastępcy kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki ds. nauki, współpracy i rozwoju. Tytuł  profesora nauk technicznych nadany jej został przez Prezydenta RP w 2012r. (postępowanie  w tej sprawie przeprowadzono  na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej).
W latach 2005 –2010 pracowała także w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie, a następnie od roku 2011 do 2013 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Zainteresowania naukowe prof. dr hab. inż. Anny Sobotki koncentrują się wokół szeroko pojętego procesu budowlanego, dziedziny tradycyjnie zwanej technologią i organizacją budownictwa, a obecnie coraz częściej inżynierią przedsięwzięć budowlanych. Treść tej dziedziny stanowi, najogólniej rzecz ujmując – interdyscyplinarna wiedza potrzebna do przekształcenia projektu, tj. dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, w rzeczywisty budynek lub budowlę – od pomysłu, wyboru rozwiązań, przez analizę wykonalności, projektu, po realizację, eksploatację, a także likwidację (remonty, rozbiórki). W szczególności przedmiotem prac Pani Profesor Anny Sobotki są problemy:

  • modelowania symulacyjnego pracy zespołów maszyn do realizacji procesów budowlanych,
  • zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
  • analizy ekologiczno-energetycznej budynków mieszkalnych w całym cyklu życia,
  • logistyki przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych, w tym logistyki odzysku,
  • zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym,
  • jedno i  wielokryterialnej optymalizacji zagadnień z dziedziny technologii i zarządzania,
  • planowania realizacji przedsięwzięć drogowych,
  • technologii i organizacji robót fundamentowych palowych,
  • problemów eksploatacji i zarządzania nieruchomościami budynkowymi,  w tym zabytkowymi.

W badaniach naukowych wykorzystuje  metody i modele matematyczne, m.in. metodę modelowania symulacyjnego, algorytmy genetyczne i inne metody tzw. sztucznej inteligencji. Duże osiągnięcia ma w rozwijaniu wiedzy w zakresie logistyki w budownictwie (liczne opracowania naukowe w tym 2 książki: Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych (autorka) oraz Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie, Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym (redakcja i współautorka).
Nawiązała współpracę ze School of Environment and Technology w Brighton, Zentrum für Logistik und Unternehmensplanung w Berlinie oraz Uniwersytetem technicznym w Wilnie. Jest członkiem grupy: EURO Working Group OR in Sustainable Development and Civil Engineering (EWG-ORSDCE).
Pani Profesor Anna Sobotka  jest także autorką lub współautorką 205 publikacji. Na dorobek ten składa się: 19 monografii (w tym 2 autorskie), 6 podręczników (w tym 3 autorskie), 28 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 82 artykułów w czasopismach polskich, 28 referatów w języku angielskim, 42 referatów w języku polskim. Recenzowała też wiele artykułów do czasopism krajowych i zagranicznych, a także 5 książek.
Uczestniczyła w czterech projektach badawczych finansowanych przez KBN (w trzech była kierownikiem), jednym projekcie badawczym finansowanym przez NCN i  jednej pracy badawczej w ramach centralnego programu CPBP. Realizowała również tzw. granty własne i zadania statutowe finansowane przez zatrudniające ją uczelnie. Recenzowała 7 wniosków projektów badawczych.
Za całokształt działalności związanej z dziedziną organizacji i zarządzania w budownictwie otrzymała w roku 2001 Nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego. Jest też członkiem kapituły przyznającej tę nagrodę.
Od chwili rozpoczęcia pracy na uczelni prof. dr hab. inż. Anna Sobotka prowadziła zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych – ćwiczenia projektowe, laboratoryjne, wykłady, seminaria i prace dyplomowe. Były to przedmioty: Technologia robót budowlanych, Planowanie i organizacja budowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym, Marketing w budownictwie, Technologia robót wykończeniowych, Metody matematyczne wspomagania podejmowania decyzji, Organizacja i zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym; a następnie: Organizacja produkcji budowlanej, Ekonomika budownictwa, Programowanie i planowanie inwestycji, Kierowanie procesem inwestycyjnym w budownictwie, Kosztorysowanie w budownictwie, Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, Marketing w budownictwie, Eksploatacja zasobów budowlanych, Logistyka przedsięwzięć budowlanych; oraz: Podstawy budownictwa z kosztorysowaniem, Fizyka budowli, Elementy pośrednictwa w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości, Podstawy gospodarki przestrzennej, a także Kreatywność osoby.
Profesor A. Sobotka była promotorem ponad 200 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Z dyplomantami opublikowała 13 prac naukowych, była też siedmiokrotnie wyróżniania jako promotor nagrodzonych przez Ministra Infrastruktury prac dyplomowych i jednej pracy doktorskiej. Za pracę związaną z dydaktyką otrzymała w roku 2009 Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest ekspertem ds. jakości kształcenie w Polskiej Komisji Akredytacyjnej a w latach 20012-2015  pełniła funkcję członka PKA.
Pani Profesor Sobotka przyczynia się także do rozwoju kadry naukowej: była promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich, obecnie jest opiekunem czterech studentów studiów doktoranckich. Ponadto: bierze udział w postępowaniach o uzyskanie stopni i tytułów naukowych jako recenzent lub członek komisji.
Szczególne miejsce w działalności Pani Profesor Anny Sobotki zajmuje Politechnika Lubelska. Pracowała tu przez 23 lata i nadal współpracuje z pracownikami Wydziału Budownictwa i Architektury ( projekty badawcze, publikacje, prowadzenie prac doktorskich,  jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Budownictwo i Architektura” wydawanego na Wydziale BiA PL). Za swoją działalność na rzecz Politechniki Lubelskiej w 2015 r.  prof. Anna Sobotka  otrzymała tytuł Profesora Honorowego Politechniki Lubelskiej.
W 2015 roku Prof. A. Sobotka została wybrana do Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
Prywatnie – Pani Profesor  Anna Sobotka jest zamężna, ma dwoje dzieci – córkę i syna oraz pięciu wnuków.

open