Home RADY BUILDERA DR INŻ. ANDRZEJ STAŃCZYK
0

DR INŻ. ANDRZEJ STAŃCZYK

0
0

RADA.028Dr inż. Andrzej Stańczyk urodził się 6 lipca 1938 r. Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1961 r., uzyskując dyplom mgr. inż. budownictwa lądowego, specjalność mosty i budowle podziemne. W roku 1971 otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Legitymuje się uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania i kierowania robotami mostowymi oraz projektowania i kierowania pracami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W latach 1962-2003 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Mostów i Budowli Podziemnych (później Zakład Mostów) Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo pracował w biurach projektów, takich jak „Metro-projekt”, a później „Stolica”. W czasie dwóch pięcioletnich przerw w pracy na uczelni uczestniczył najpierw w budowie Autostrady nr 1 w Iraku (Oddział Robót Mostowych przedsiębiorstwa „Dromex” 1983-1987), następnie przy budowie metra w Algierze (generalny projektant budowy metra – firmy „Centrozap” i „Cosider” 1988-1993). Obecnie konsultant w przedsiębiorstwie „Warbud”.Jest autorem wielu koncepcji i projektów budowli, wśród nich m.in.:
• most Gdański przez Wisłę w Warszawie – projekt naprawy mostu stalowego i nadzór (1996);
• wiadukt kolejowy nad ul. Górczewską w Warszawie – projekt budowlany, nadzór (1996);
• wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ul. Górczewskiej) w Warszawie – projekt budowlany, nadzór (1998 i 2000);
• most Świętokrzyski przez Wisłę w Warszawie – nadzór naukowy nad budową pylonu (1999);
• most Sucharskiego przez Wisłę w Gdańsku – nadzór naukowy nad budową pylonu (2000);
• most Siekierkowski przez Wisłę w Warszawie – nadzór naukowy nad budową pylonu (2002);
• wiadukt w ciągu autostrady A2 – projekt budowlany, nadzór (2004);
• wiadukty w ciągu Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – projekt ruchomych szalunków pomostu (2006);
• II linia metra w Warszawie – udział w projektowaniu obudowy tuneli (2012-2013);
• konstrukcja zakotwień żurawi przy wznoszeniu najwyższych budynków w Polsce: See Tower w Gdyni, Sky Tower we Wrocławiu, Andersja w Poznaniu, Złote Tarasy, Złota 44, Twarda Tower, Platinium, Rondo ONZ, Pereca, Puławska 2, Spire Tower w Warszawie oraz żurawie przy pylonach elektrowni w Kozienicach, Jaworznie i Opolu i trzech pylonach mostu podwieszonego Mersey Gateway w Anglii (2004-2015).

Uczestniczył w licznych konferencjach, na których prezentował swoje referaty, np. na: 10th FIG International Symposium on Deformation Measurements, Los Angeles (2001), Konferencji Naukowo-Technicznej „Beton i prefabrykacja” (2002), Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce” (2002); Seminarium „Mosty XXI wieku” towarzyszącemu V Międzynarodowym Targom„Road and traffic Poland” (2001) oraz kolejnych edycjach Krajowej Konferencji „Estetyka Mostów” (1996, 1999, 2002, 2005, 2011). Od wielu lat publikuje artykuły w czasopismach fachowych i zeszytach naukowych, takichjak: „Inżynieria i Budownictwo”, Archiwum Inżynierii Lądowej PAN, „Drogownictwo”, Budownictwo Górnicze i Tunelowe”

open