Home KONKURS KDMI 2017 KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – I EDYCJA – INFORMACJE
KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – I EDYCJA – INFORMACJE
0

KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – I EDYCJA – INFORMACJE

0
0

Konkurs dla Młodych Inżynierów jest realizowany w ramach projektu „Builder For The Young Engineers”.

Wspiera on studentów wydziałów budownictwa oraz młodych inżynierów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektów, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

W maju ogłosiliśmy zadania konkursowe. Zainteresowani na rejestrację będą mieli czas do końca grudnia 2017 roku, natomiast na złożenie prac konkursowych do marca 2018 roku. Pod koniec czerwca zostanie uruchomiony formularz rejestracyjny.
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I i II stopnia studiów o kierunku budownictwo lub pokrewnych na uczelniach państwowych i prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia, w wieku do 34 roku życia włącznie.

ORGANIZATOR KONKURSU

PARTNER ŚRODOWISKOWY

PATRONAT HONOROWY

me_logo_m

 

KAPITUŁA KONKURSU
Kapitułę konkursu stanowią prezesi czołowych firm z branży budowlanej oraz wybitni polscy inżynierowie. Dodatkowo wspierają przedstawiciele redakcji i Rady Programowej miesięcznika „Builder”.

kapitula_inż_m

ZADANIA KONKURSOWE

PROJEKTY PROJEKTOWE
KDMI 2017 ZADANIA PROJEKTOWE (pełna treść)

MATERIAŁY DO ZADAŃ na ftp:

http://konkurs.buildercorp.pl
login: builder
hasło: KON1754abc

1. KŁADKA PIESZO-ROWEROWA

Zaprojektuj kładkę pieszo-rowerową w jednej z wybranych1 lub przyjętych przez siebie lokalizacji. Zakres projektu powinien obejmować część architektoniczno-budowlaną i konstrukcyjną, przy czym architektura może być koncepcją własną (uczestnika lub zespołu) lub przyjętą. Kładka powinna spełniać wymogi dostępności dla wszystkich użytkowników (piesi, osoby niepełnosprawne, osoby z wózkami, rowerzyści).
W projekcie należy uwzględnić wymagania zawarte w Dz.U.2000.63.735 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz zasady architektury i estetyki obiektów mostowych.

2. MIEJSKI GARAŻ NAZIEMNY

Zaprojektuj garaż naziemny wielokondygnacyjny w wybranej przez siebie lokalizacji w gęstej zabudowie miejskiej. Zakres projektu powinien obejmować część architektoniczno-budowlaną i konstrukcyjną. Garaż powinien spełniać wymogi dostępności dla wszystkich użytkowników. W projekcie należy przewidzieć jedną z kondygnacji na lokale użytkowe o funkcjach, które sam zaproponujesz.

PROJEKTY REALIZACYJNE
KDMI 2017 ZADANIA REALIZACYJNE (pełna treść)

3. STROP ŻELBETOWY

Firma Wykonawcza otrzymała zlecenie na wykonanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Poznaniu. Na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz aktualnych cen jednostkowych SEKOCENBUD oblicz koszty wykonania zaprojektowanego stropu żelbetowego.
Wskaż możliwe optymalizacje (zmiana rozwiązań, technologii) i oszacuj oszczędności kosztowe wynikające z realizacji prac według zaproponowanych przez Ciebie rozwiązań zamiennych.
Postępuj zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wykorzystując do obliczeń obowiązujące normy.

4. ZJAZDY Z DRÓG DOJAZDOWYCH

Zaproponuj rozwiązanie alternatywne dla obecnej konstrukcji zjazdów z dróg dojazdowych we wskazanej lokalizacji, w ramach rozbudowy istniejącej DK8 do parametrów drogi ekspresowej. Pamiętaj, że działasz na zlecenie i w interesie Konsorcjum, a więc Twoim celem jest optymalizacja dająca możliwie największy potencjalny zysk Wykonawcy przy jednoczesnym wykazaniu korzyści dla Inwestora.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE
Warunkiem koniecznym do spełnienia we wszystkich zadaniach konkursowych jest wykorzystanie minimum po jednym rozwiązaniu przedstawionym przez każdego z Partnerów Konkursu. Dane do serwera z wykazem rozwiązań i kompletem materiałów zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Dedykowane do Konkursu ROZWIĄZANIA

NAGRODY GŁÓWNE
W każdym z czterech zadań konkursowych zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda – 9.000 zł
II nagroda – 5.000 zł
III nagroda – 3.000 zł

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:
1. PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE (31.12.2017 r.)
2. POZNAĆ ROZWIĄZANIA i materiały, które należy uwzględnić w pracy konkursowej
3. ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
4. PRZYSŁAĆ PRACĘ KONKURSOWĄ (do 02.03.2018 r.) zgodną z Regulaminem Konkursu

Dedykowane do Konkursu ROZWIĄZANIA

KDMI 2017 ZADANIA PROJEKTOWE (pełna treść)

KDMI 2017 ZADANIA REALIZACYJNE (pełna treść)

KDMI 2017 REGULAMIN KONKURSU

MATERIAŁY DO ZADAŃ na ftp:

http://konkurs.buildercorp.pl
login: builder
hasło: KON1754abc

Dodatkowe informacje: Paweł Majewski, koordynator konkursu – tel. 505 169 205, majewski@buildercorp.pl

open